ENGLISH

Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ cụ thể

LÃNH ĐẠO PHÒNG QUẢN TÚC

ThSNGÔ VĂN PHÚC
Chức vụTrưởng phòng
Email:  ngovanphuc@qnu.edu.vn

I. BỘ PHẬN VĂN PHÒNG:
 
HỌ TÊN ĐỊA CHỉ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. ThS. Ngô Văn Phúc
      Năm sinh: 1964
- Chức vụ:     Trưởng phòng

- ngạch:      01003

-ĐT: 0914175884

-Phụ trách chung

-Triển khai công tác của Nhà trường đến đơn vị

- Quy định nhiệm vụ của từng viên chức, theo dõi nhận xét đánh giá.

- Điều hành hoạt động của đơn vị.

2. ThS. Trần Xuân Cảnh
     Năm sinh: 1958
- ngạch:     01002
- ĐT : 0904990035

-Email:   

1.Công tác an ninh trật tự:

- Tiếp nhận biên bản vi phạm của sinh viên do viên chức thường trực KTX lập.

- Chủ động công tác mời, giải quyết sinh viên vi phạm

- Báo cáo vụ việc mang tính nghiêm trọng (thông qua lãnh đạo đơn vị) gửi khoa quản lý sinh viên vi phạm, phòng Công tác sinh viên, BGH để xử có hình thức giáo dục.

- Phối hợp công an các cấp cùng giải quyết vi phạm liên quan sinh viên nội trú khi có đề nghị của CA.

- Giải quyết vụ việc vi phạm nội quy của sinh viêncác khu KTX. Kết luận vi phạm của sinh viên sau khi đã hội ý được lãnh đạo đơn vị đồng ý.

- Báo cáo CA khu vực về các vụ việc vi phạm pháp luật ( trộm cắp tài sản, tệ nạn, đánh nhau….)

- Vào sổ theo dõi, lưu hồ vi phạm.

- Giám sát, nhắc nhở nhân viên thường trực KTX, sinh viên vi phạm thực hiện theo kết luận đã giải quyết.

- Đề xuất các giải pháp để giữ gìn trật tự trị an KTX

- Tổng hợp báo cáo định kỳ về công tác ANTT của đơn vị vào cuối từng tháng

2.Công tác phòng chống cháy nổ: (PCCN)

- Chủ động lên kế hoạch PCCN tại các khu KTX sinh viên

-Hướng dẫn cách xử tình huống cháy nổ cho cán bộ thường trực.

-Tổng hợp, báo cáo công tác phòng chống cháy nổ từng KTX, đề nghị với lãnh đạo đơn vị bằng văn bản những vấn đề cần thiết trước mắt để không xảy ra cháy nổ tại đơn vị (các KTX)

- Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở cán bộ thường trực làm nhiệm vụ: kiểm tra, giám sát sinh viên vi phạm công tác PCCN ( nấu bếp trong phòng ở, tàng trữ các vật liệu dễ cháy…)

- Khi sự cố về cháy nổ cần mặt kịp thời để cùng cán bộ trực khắc phục hậu quả. Nắm bắt diễn biến vụ việc để lập hồ giải quyết về sau

- Các công việc của đơn vị khi được trưởng đơn vị phân công.

3. CN. Nguyễn Trang
      Năm sinh: 1963
- ngạch:      01003
ĐT : 0988194748

Email:  trang1963vn@gmail.com

1.Phụ trách sở vật chất

- Kiểm tra, tổng hợp báo cáo hỏng về sở vật chất cho phòng chức năng

- Chủ động xử đề xuất phương án giải quyếtbáo cáo lãnh đạo đơn vị khi xảy ra sự cố bất thường về sở vật chất, vệ sinh môi trường

- Đề xuất mua sắm mới vật để phục vụ công tác vệ sinh môi trường, vật trang bị phòngsinh viên.

- Hỗ trợ công tác kiểm tra nề nếpcủa SV KTX

- Theo dõi vật xuất kho sửa chữa tại các KTX.(lập các biểu mẫu theo dõi chặt chẽ )

- Theo dõi tài sản hỏng, tài sản mới đưa vào sử dụng

- Theo dõi tài sản phòngSV. Đề xuất phương án giải quyết khi hỏng.

   2.Tổng hợp kiểm tài sản cuối năm của đơn vị.Các công việc quản tài sản toàn đơn vị, kiểm tài sản của đơn vị hàng năm.

- Các công việc của phòng khi được lãnh đạo phân công

4. CN. Thị Thu Thủy
     Năm sinh: 1965
- ngạch:      01003
-ĐT : 0979025668

-Email:    thuthuy@qnu.edu.vn

-Phụ trách vệ sinh môi trường của đơn vị: giám sát công tác vệ sinh môi trường, đôn đốc nhắc nhở viên chức hoàn thành nhiệm vụ

-Phụ trách công tác sinh viên Lào:  Nắm bắt tình hình sinh viên Lào: danh sách, ngành học, tình hình từng khóa, Ban đại diện, phối hợp cán bộ thường trực lập sổ ảnh, danh sách sinh viên theo phòng ở…số sinh viên Lào hiện tạivắng mặt tại chỗ ở - do vắng mặt). Chủ động đưa ra phương pháp quản để đạt hiệu quả cao; đầu mối cung cấp tình hình thực tế của sinh viên Lào khi yêu cầu của đơn vị chức năng

- Phân chia chỗKTX

-Các nhiệm vụ khác:

- Nhập số liệu chỉ số công điện ghi hàng tháng các phòngKTX vào bảng tínhthành tiền từng phòng ở, từng khu KTX. Chịu trách nhiệm về số liệu tính toán ( ký nháy vào bảng tính )

- Tổng hợp tiền điện các KTX hàng tháng trình BGH ký duyệt, nộp cho phòng KH-TC (lưu giữ hồ sơ )

- Soạn thảo văn bản thông thường ( tờ trình, báo cáo…) theo yêu cầu công việc, nộp cho phòng chức năng HC-TH. Theo dõi (vào sổ theo dõi, ký giao –nhận tờ trình), nhận công văn;  lưu giữ giấy tờ, công văn đến, đi.

- Công tác chuẩn bị đón sinh viên vào ở KTX : triển khai in ấn hồ sơ, sổ sách, Hợp đồng ở nội trú và các loại giấy tờ liên quan khác.

- Công việc văn phòng  : viết giấy mời, đưa giấy mời, thư ký cuộc họp…

- Các công tác khác của đơn vị khi được trưởng đơn vị phân công.

5.NV. Nguyễn Thị Lưu

     Năm sinh: 1966

-Mã ngạch:     15113

-ĐT: 0935524240

-Email:   

- Nhận công văn, giấy tờ,.

- Phối hợp viên chức thường trực kiểm tra nội vụ phòng ở sinh viên KTX khi lãnh đạo yêu cầu.

- Lưu giữ, quản lý hồ sơ, hợp đồng ở KTX

-Thu tiền điện hàng tháng các KTX nộp cho phòng chức năng .

- Quản lý kho vật tư nội trú, nhập – xuất kho (theo dõi cấp phát..)

- Thủ quỹ của đơn vị

- Các công việc của đơn vị khi được phân công

II. BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC KTX:

Nhiệm vụ chung:

*Quản lý sinh viên:

Lập sổ danh sách, sổ ảnh sinh viên nội trú để theo dõi, quản lý.

- Kiểm tra danh sách phòng ở khớp với thực tế, phát hiện người ở trái phép ngoài danh sách của phòng

Nhận biết sinh viên đang ở KTX  để quản lý chặt chẽ.

*Bảo vệ ANTT

-Phối hợp cán bộ phòng Hành chính-tổng hợp ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự trị an khu KTX

- Giữ gìn trật tự trị an khu nội trú nơi viên chức đang quản lý;  đóng - mở cửa khu nội trú đúng giờ quy định.

- Giám sát, kiểm tra sinh viên, các phòng ở SV việc thực hiện nội quy khu nội trú.

- Phát hiện, ngăn chặn kẻ gian vào KTX trộm cắp và thực hiện các hành vi bất chính

- Phát hiện, ngăn chặn mọi vi phạm của sinh viên nội trú.

- Kiểm tra, giám sát người ngoài vào khu KTX : thân nhân của sinh viên, khách vãng lai…

- Lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm

- Phối hợp với viên chức các khu KTX khác để giải quyết về ANTT khi có đề nghị của KTX bạn.

- Phối hợp với cán bộ văn phòng  QLKTX (lãnh đạo, chuyên viên phụ trách) giải quyết vi phạm nghiêm trọng của sinh viên.

*Quản lý tài sản, cơ sở vật chất

Giao, nhận tài sản cho sinh viên khi nhận phòng và trả phòng, thống kê tài sản do sinh viên làm hư hỏng; Tổng hợp báo cáo tài sản hư hỏng, đề nghị sửa chữa.

Kiểm tra giám sát việc sử dụng tài sản của sinh viên, nếu hư hỏng do chủ quan của SV thì tiến hành lập biên bản đề nghị bồi thường.

Thường xuyên kiểm tra nguồn nước, bơm nước phục vụ sinh viên đầy đủ.

Hàng tháng (cuối tháng) ghi số điện của sinh viên tiêu dùng, nộp lại kết quả ghi cho thư ký văn phòng

Bật, tắt điện ánh sáng hành lang, đèn bảo vệ đúng giờ quy định.

Kiểm tra thường xuyên hệ thống phòng chống cháy nổ (điện, bình chữa cháy, vòi phun, nguồn nước..), nhắc nhở sinh viên công tác phòng chống cháy nổ.

Khi có sự cố cháy nổ, chủ động mọi phương án chữa cháy và báo cho chuyên viên phụ trách, lãnh đạo đơn vị. Nếu xảy ra cháy lớn ngoài tầm kiểm soát, phải báo gấp, báo trực tiếp cho cảnh sát chữa cháy thành phố để kịp thời xử lý.

* Một số công việc liên quan

1. Hỗ trợ viên chức VSMT chăm sóc cây xanh, môi trường khu vực xung quanh phòng trực KTX (phía trước và hông)

2. Giúp SV trong những tình huống cần thiết.

3. Một số công việc đột xuất khi lãnh đạo đơn vị phân công

                Danh sách viên chức thường trực KTX:

TT

HỌ VÀ TÊN

Năm sinh

Nhiệm vụ được giao

Điện thoại

liên lạc

1

Nguyễn Đình        Tâm

1963

Thường trực KTX C1

0988195759

2

Dương Thanh Hoàng           

1989

Thường trực KTX C1

0962807407

3

Trần Thị               Đồng             

1972

Thường trực KTX C2

0989271578

4

Nguyễn Duy         Anh      

1959

Thường trực KTX C2

0984336412

5

Dương Nhất         Nghi          

1973

Thường trực KTX C3

0934809089

6

Lê Văn                 Ý

1967

Thường trực KTX C3

01677220492

7

Trương Thị Thu    Hiền

1982

Thường trực KTX C4

01652828458

8

Nguyễn Thanh      Tư

1962

Thường trực KTX C4

0979742729

9

Vũ Thị                  Bình             

1978

Thường trực KTX C5

0989076288

10

Trần Thị Thu         Hà       

1978

Thường trực KTX C5

0906429262

11

Lê Thị                  Tuyết       

1971

Thường trực KTX C6

01265958694

12

Nguyễn Thành    Trong      

1963

Thường trực KTX C6

0986014681

III. BỘ PHẬN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG:

- Nhiệm vụ chung:

Vệ sinh trước và sau các KTX do viên chức quản lý.

- Phân loại rác thải theo chủ trương của Sở Tài nguyên Môi trường

- Chăm sóc, bảo dưỡng, phát triển cây xanh trong khuôn viên khu nội trú

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét mương nước bẩn sau các KTX tạo sự thông thoáng của nước thải để tránh muỗi, côn trùng phát triển.

- Phối hợp với cán bộ đơn vị giáo dục SV nội trú thực hiện nếp sống văn hóa trong KTX ( đổ rác đúng quy định, không chơi bóng ở KTX, không chạy, nhảy la hét ồn ào…)

- Các công việc khác khi được phân công

Danh sách viên chức làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường KTX:

TT

HỌ VÀ TÊN

Năm sinh

Nhiệm vụ đượcgiao

Điện thoại liên lạc

1

Nguyễn Thị Kim  Hoa

1970

Vệ sinh môi trường KTXC6

01226315198

2

Đỗ Thị Xuân      Đào

1974

Vệ sinh môi trường KTXC2

0968080169

3

Phan Thị             Hiền

1962

Vệ sinh môi trường KTXC3

0949390464

4

Phùng Thị          Hạnh

1969

Vệ sinh môi trường KTXC4

01674848290

5

 

    

Vệ sinh môi trường KTXC5

 

6

Đặng Thị Thu     Hà

1969

Vệ sinh môi trường KTXC6

01698299446

            

no socket