ENGLISH

Chức năng - Nhiệm vụ

 
I. Chức năng:
 
Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai việc ở, sinh hoạt học tập ngoài giờ lên lớp của sinh viên trong túc .
 
II. Nhiệm vụ:
 
1-Công tác tổ chức, quản việc ở, sinh hoạt học tập ngoài giờ lên lớp cho sinh viêntrong KTX
 
-Xây dựng nội quy túc . Tổ chức, triển khai thực hiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản sinh viên túc .
-Quản việc ở, sinh hoạt học tập của sinh viên túc . Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội quy túc của sinh viên.
-Xây dựng kế hoạch sử dụng hiệu quả chỗcủa sinh viên trong túc .
-Tuyên truyền phổ biến quy chế, quy định về công tác sinh viên; nội quy, quy chế của Trường cho sinh viên trong Ký túc xá.
-Phối hợp với các khoa, phòng Công tác sinh viên chính quyền, công an địa phương nắm bắt tình hình, tưởng sinh viên trong túc . Giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh, ngăn chặn tệ nạn hội trong học đường.
-Thực hiện công tác giữ gìn vệ sinhcác túc các khu vực lân cận.
 
2. Công tác quản sở vật chất trong túc
 
-Quản lý và khai thác có hiệu quả toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất trong Ký túc xá
-Kiểm tra, nhắc nhở sinh viên trong Ký túc xá bảo vệ tài sản của Trường, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
-Đề xuất Ban Giám hiệu, phòng chức năng có kế hoạch sửa chữa bổ sung cơ sở vật chất ký túc xá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong học tập và sinh hoạt.
 
3. Các công tác khác
 
-Tham mưu cho Hiệu trưởng về mức thu lệ phí ký túc xá hàng năm theo chất lượng phòng ở.
-Phối hợp với phòng Kế hoạch-Tài chính thu tiền điện của sinh viên ở Ký túc xá.
-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
no socket